zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczUmysł - Technologia - Przyszłość

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 - zobacz:

TERMINARZ REKRUTACJI -INFORMATOR DLA KANDYDATA

INFORMATOR DLA KANDYDATA 2018/2019


PUNKT REKRUTACYJNY
czynny od 20 czerwca 2018 r.
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
(Auditorium Novum)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00


Wymagane dokumenty:
1. Podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta) – rejestracja internetowa.
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości
z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
3. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.
4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Kandydat, który w roku 2018 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury
międzynarodowej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie, nie później niż 01.10.2018 r.
5. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
6. Zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie
elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie
wgrać do IRK.
7. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
9. Dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów na UTP.

Więcej: https://rekrutacja.utp.edu.pl/

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama